<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange
ukens prosjekt

Søker totalentreprenør

Entreprisen består i å prosjektere og bygge 3,9 kilometer ny fylkesveg mellom Rugtvedt og Surtebogen i Bamble kommune.

Bilde av en gul gravemaskin ved siden av en stor stein på et anleggsområde

Prosjektet består i hovedsak av 3900 meter med ny H1 fylkesveg med tre nye kryss, samt andre lokalveger og private veger i tilknytning til prosjektet. Prosjektet skal også bygge noe ny gang- og sykkelveg, samt klassifisere ned deler av eksisterende Fv. 353 til kombinert adkomstveg for boliger. 

Litt mer fra konkurransegrunnlaget:

• Nye Veier har arbeider i forbindelse med E18 Rugtvedt -Langangen. Prosjektet kommer ikke i direkte tilknytning med Fv. 353 Rugtvedt-Surtebogen, men prosjektet har stor tilknytning til trafikkflyten i området. Ved store støp i prosjektet på E18 Rugtvedt -Langangen må totalentreprenør for Fv 353 Rugtvedt-Surtebogen påregne å bli kalt inn for koordinering, på grunn av kjørevegen fra Norbetong på Stathelle (Skjerkøya).

• Det skal bygges konstruksjoner i tilknytning til prosjektet. Reguleringsplanen innehar totalt ni konstruksjoner, hvorav fem av konstruksjonene er bruer, tre kulverter og en mur. Det skal gjennomføres geoteknisk prosjektering og geotekniskes tiltak for fremføring av vegen og fundamentering av konstruksjonene.

• For prosjektet må det påregnes omlegginger av teknisk infrastruktur, det skal utføres riving av hus, samt riving av en bro. Det skal også utføres betydelige sprengningsarbeider i prosjektet. Prosjektet setter krav til elektroniske tennere for sprengningsarbeidene. Det er funnet dårlige grunnforhold i nærheten av områder som skal sprenges, dette skal ivaretas i prosjektet.

• Det skal i prosjektet utføres arbeider for energiselskapet Lede, hvor det skal etableres en fellesgrøft med høyspentkabler langs hele traseen. Vegen skal ha belysning på deler av ny Fv. 353 og i kryssområder. Alle gang- og sykkelveger skal ha belysning. Det skal i tillegg utføres alle forberedende arbeider for etablering av ny bomstasjon.

• Bamble kommune er med i prosjektet og det skal blant annet legge ny hovedvannledning langs hele traseen. Prosjektet skal ivareta dagens hovedvannledning frem til ny hovedvannledning kan settes i drift. Det skal også gjøres større omlegginger og nyanlegg av spillvann.

Frist for ferdigstillelse er satt til 1. juli 2026

Fakta:

  1. Tiltakshaver: Vestfold og Telemark fylkeskommune
  2. Frist for å delta i kvalifisering: 8 februar2023
  3. Tilbudsfrist: 23. mai 2023

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

Bestill en gratis demo