<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange
arbeid

Anleggsmodulen

Unik markedsinnsikt på det norske anleggsmarkedet

2-2

Hva er Anleggsmodulen?

Anleggsmodulen er Prognosesenterets sin overvåkning og vurdering av enkeltprosjekter i anleggsmarkedet i alle landets fylker.  Det  er et verktøy som gir entreprenører og leverandører til anleggsmarkedet en mulighet til å få en enkel og god oversikt over hvilke anleggssegmenter som får sterkest vekst og i hvilke geografiske områder denne veksten vil finne sted.

Prosjektinformasjonen presenteres i et interaktiv dashboard som viser utviklingen av alle investeringer i anleggsmarkedet over tid (statistikk) og prognoser 2-3 år frem i tid. Vi oppdaterer daglig informasjon om prosjekter ned til 15 millioner kroner, slik at du alltid har den mest oppdaterte informasjonen om anleggsmarkedet.


 

Les mer om Prognosesenteret her
4-2

Hva slags markedsinnsikt gir anleggsmodulen?

Anleggsmodulen gir deg omfattende innsikt i anleggsmarkedet ved å vise aktiviteten og utviklingen over tid gjennom statistikk, samt prognoser for de kommende 2-3 årene for ulike typer anlegg og deres underkategorier ned på prosjektnivå.

Alle anleggsprosjekter i Norge er organisert i dashboardet etter følgende hovedkategorier og underkategorier:

  • Total fordeling
  • Veianlegg
  • Jernbane og sporveisanlegg
  • Maritim infrastruktur
  • Energianlegg
  • Kommunaltekniske anlegg
  • Andre anlegg

 

 

3-2

Hvordan leveres markedsdataen?

Du får tilgang til  omfattende analyser av anleggsmarkedet, nøye segmentert etter ulike anleggstyper, prosjektstørrelser og byggherrer. Når det gjelder energianlegg, får du detaljert innsikt i vannkraft, gasskraft og vind- og bølgekraftprosjekter.

Det er enkelt for deg at hente ut den verdifulle informasjonen. Du kan eksportere grafer og tabeller på en praktisk måte, enten som JPG-bilder for rask visuell referanse eller i Excel-format for grundig analyse.

Anleggsdata levert med API

Ved bestilling av API leveranse som kunde av Anleggsmodulen, får du tilgang til mer detaljert informasjon på prosjektnivå fra vår database. Vår database har flere nyttige dimensjoner som du kan hente via API.

API-leveransen gir deg full tilgang til alle anleggsprosjektene i Prognosesenterets anleggsdatabase, og du kan oppdatere den når som helst for å få de nyeste prosjektene. Databasen blir oppdatert daglig. Du kan velge mellom tradisjonell API-form eller en Excel API-fil for leveransen.

Les mer om API her

 

Ansatte Prognosesenteret

FAQ

Få svar på dine spørsmål 

Er det prognoser i Anleggsmodulen?

Ja, prognosene for utviklingen av markedet og med fordeling av underkategorier er inkludert i Anleggsmodulen. Prognosesenteret sitt analyseteam setter prognoser for anleggsmarkedet to ganger årlig (mars og september).

Hva skal vi bruke Anleggsmodulen til?

Prosjektdata og prognoser som er nøye analysert og vurdert, er svært nyttige for ulike roller og formål i bedriften deres. Anleggsmodulen brukes blant annet til å planlegge hvor aktiviteten vil være geografisk og innen ulike anleggskategorier. Dette gir tryggere ressursallokering og fokus. Ledelsen kan også bruke verktøyet til å planlegge budsjetter og selskapets strategi. I tillegg hjelper det med å estimere markedsandeler.

Hvorfor skal vi ha anleggsmodulen?

Prognosesenteret har gjort arbeidet med å analysere og organisere prosjektdataen for anleggsprosjekter (over 15 millioner kroner). Dette har blitt gjort i en enkel og brukervennlig løsning. Resultatet er betydelig tidsbesparelse for dere, og dere har alltid oppdatert oversikt over markedet deres. Å bygge noe lignende fra bunnen av ville være svært ressurskrevende.

Hvilke kilder benyttes i Anleggsmodulen?

Vi samler detaljert informasjon om prosjektene ved å kontakte byggherrer direkte og ved å bruke informasjon fra offentlige kilder som Statsbudsjettet, Nasjonal transportplan (NTP), Byggfakta og andre relevante kilder. Dette gir oss den mest nøyaktige informasjonen mulig.

Vises investeringsprofilen på de ulike prosjektene?

Hos Prognosesenteret oppdaterer vi daglig informasjonen om individuelle prosjekter som er verdt omtrent 15 millioner kroner eller mer. Når vi har informasjon om hvordan investeringene fordeles over tid, tar vi hensyn til dette. Hvis vi kun har informasjon om prosjektets totale verdi, fordeles dette jevnt over prosjektets levetid.

Hva går inn under «Andre anlegg»?

I kategorien "Andre anlegg" inkluderer vi følgende typer anlegg: offentlige anlegg som idretts- og friluftsanlegg, industrielle anlegg, landbaserte olje- og gassanlegg, telekommunikasjonsanlegg, forsvarsanlegg, flyplassanlegg, offentlige og private idretts-, frilufts- og kulturanlegg, samt andre mindre og ikke-spesifikke anlegg.

Er det mulig å få levert denne markedsdataen rett i våre egen systemer?

Ja, vi gir Anleggsmodul-kundene våre tilgang til et API. Dette API-et kan enkelt integreres direkte i deres egne visualiseringsverktøy, for eksempel Power BI.

Hva for informasjon er inkludert i API-leveransen?

Informasjon som vil være inkludert i API leveransen er følgende:

Hovedklasse (anleggstype)

• Prosjektnavn (prosjektinformasjon)

• Veinummer

• Kostnad

• Byggestart år

• Byggestart dato

• Byggeslutt

• Dagsone (% fordeling)

• Bru (% fordeling)

• Tunnel (% fordeling)

• Rassikring (% fordeling)

• Byggherre: for alle prosjekter

• Fylke

• Kommune

• Kommentarer (Prognosesenterets egne kommentarer/merknader på det enkelte prosjekt

• Klasse

• Igangsatt år

• Antall byggemåneder

• Produksjonsverdi pr måned

Vil du vite mer? 

Finn ut hvordan du kan identifisere vekstmulighetene dine og øke lønnsomheten gjennom inngående kunnskap om ditt marked og dine kunder. Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg!