<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggefakta NO
Ukens Prosjekt

"Joine" - et skolebygg med fokus på relasjoner

Consto AS og LINK Arkitektur er tildelt oppgaven med å bygge Stord videregående skole. Tall fra Byggfaktas prosjektdatabase indikerer at 2022 kan bli et toppår innen skolebygg.

Juryen i pris- og designkonkurransen for nye Stord vgs trakk fram de lave bygningsvolumene som svært positivt i løsningsforslaget. Måten teamet har klart å legge til rette for et hjerte i skolen som samler og organiserer basene på en likeverdig måte, var også utslagsgivende. Consto Bergen har fått oppdraget med å bygge første byggetrinn, som omfatter arealer for yrkesfaglige utdanningsprogram og voksenopplæring.

Samlende konsept

Prosjektet fikk navnet «Joine», der intensjonen er å slå sammen skolen som i dag er lokalisert på to steder, Vabakkjen og Saghaugen. Den nye skolen skal bygges på Vabakkjen, og byggestart er planlagt til januar 2023. LINK er ansvarlig arkitekt og landskapsarkitekt i prosjektet.
- I vårt arbeid med Stord VGS har den overordnede målsettingen vært å skape en skole der det fysiske læringsmiljøet tilrettelegger for gode relasjoner mellom mennesker og miljø på skolen. På samme tid skal skolen fremstå som et samlingssted for nærmiljøet. Bygget skal likeverdig ta imot alle elevgrupper, vekke interesse og engasjement. «Joine», nye Stord VGS, skal skape et læringsmiljø med plass til alle, understreker Bjørn Feltens, arkitekt og prosjektleder fra LINK Arkitektur. 

I juryrapporten heter det:

«Joine arbeidar med eit konsept der arkitekturen skal vere samlande og fremme likeverd. Anlegget legg seg vakkert og ledig på eksisterande skuleplatå, og byggjer seg fint inn mot omkringliggjande terreng og busetnad. Det står fram som både samlande og open, stram og ledig, enkel og variert». Den nye skolen skal legges på det eksisterende skoleplatået på Vabakkjen, og vil gli fint inn i det omkringliggende terrenget og nærområdet. Materialbruken er hovedsakelig i tre, og volumet på den nye skolen blir dempet, med to etasjer og tilpasset naturen rundt. En tredje etasje vil først komme i 2. byggetrinn, og arealet vil øke fra 11 000 til 18 000 kvadratmeter. Vrimleområde, kantine og bibliotek er plassert ut mot en åpen sentrert skoleplass. Dette blir et indre gårdsrom med trær og beplantning som gir god tilgang på lys til klasserommene.

Miljøprofil

Bærekraft er fundamentalt i hele prosjektet og tre vil være det sentrale byggematerialet. Prosjektet utformes med holistisk tankegang, hvor man tenker miljø i alle aspekter for å belaste miljø og klima så lite som mulig. Hovedgrepene inkluderer en hovedkonstruksjon av minst 90 prosent i tre, fasader i malmfuru og karbonatisert tre. Videre leveres prosjektet med solcelleanlegg og grønne tak. Målet er å prosjektere, bygge og drifte på en mest mulig miljøvennlig og energieffektiv måte, og det er i prosjektet satt krav om BREEAM excellent.

Erfaring innen skolesektoren

Partene startet i november en samspillsfase for å optimalisere prosjektet. Samspillsfasen skal gå fram til sommeren. Fylkestinget skal høsten 2022 fatte vedtak om bygging av den nye skolen.
- Det påhviler et stort ansvar å utforme fremtidens undervisningsbygg som både skal gi forutsetning for læring og samtidig ivareta krav til miljømessig og sosial bærekraft. Det er med stor glede vi ser fram til å starte på nok et utdanningsprosjekt, sammen med Consto og resten av prosjektgruppen, avslutter Feltens.

stord2

stord3Bildene: Esteriør og interiør fra "Joine", nye Stord vgs. Illustrasjon: LINK Arkitektur

 

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

Demo1