<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange
ukens prosjekt

Utvidelse av svømmehall i Moss

Svømmeanlegget i Nesparken i Moss skal utvides, og Moss Kommunale Eiendom inviterer derfor til konkurranse om samspillsentreprise (Fase 1).

Våren 2018 avholdt Moss Kommunale Eiendom en arkitektkonkurranse om utvidelse av Moss svømmehall. Arkitekturverket, In situ Landskapsarkitekter og Norconsult leverte konkurranseforslag som ble kåret som vinner av konkurransen. Skisseprosjektet ble utarbeidet som en videreføring av konkurranseforslaget.

Prosjektet er nå planlagt gjennomført som en samspills-/utviklingsentreprise over to faser:
• Fase 1: Utviklingsfasen basert på NS 8401:2010
• Fase 2: Gjennomføringsfasen basert på NS 8407:2011
Det tas sikte på å kontrahere samspillsentreprenør, slik at utviklingsfasen kan bli igangsatt i løpet av september 2022.

Fremtidsrettet prosjekt
Utvidelsen består av konkurransebasseng, opplæringsbasseng, boblebasseng samt enkle «badelandaktiviteter» for lek og moro. Dagens tribuner samt personal- og publikumsfasiliteter, skal rehabiliteres, men også svømmehall samt garderober, tekniske anlegg, vegger og tak.

I samspillsfasen skal skisseprosjektet videreutvikles og optimaliseres. Det er ønskelig med gode forslag til valg og utforming av tekniske anlegg. Det vurderes å benytte Vansjø som energikilde og/eller å etablere solcelle/solfangerløsninger. I forbindelse med prosjektet skal det gjøres en større omlegging av trafikksystemet. Det vil bygges rundkjøring, med tilhørende sprengningsarbeider, og en oppgradering av utearealet. Inkludert i arbeidet er også graving av grøft for flytting av fjernvarme, VA-nett og høyspentkabel.

svommehall1

Bildet: Fra skisseprosjektet, utvidelse av svømmehall i Nesparken. Illustrasjon: Arkitekturverket

Om Mossehallen:
• Mossehallen ligger ved inngangen til Nesparken i Moss. Bygget stod ferdig på 70-tallet som en gave til byens 250-årsjubileum. I dag er dette den viktigste innendørs idrettsarenaen i Moss. Bygningsmassen er så og si uendret, med unntak av en oppgradering av deler av fasaden i 2013. Nesparken er et populært rekreasjonsområde både på sommer- og vinterstid, og anlegget har en flott beliggenhet i parken.

• Mossehallen inneholder svømmehall og idrettshall. Idrettshallen har en idrettsflate tilsvarende 3 håndballbaner og svømmehallen et 25 meters svømmebasseng. Anlegget har også badstue og solarium. Hallen har en felles foaje med innganger videre til idrettshallen, svømmehallen og en kafé. I tillegg til idrettsaktiviteter og arrangement benyttes Mossehallen også til stevner og messer.

• Mossehallen er hjemmearenaen til bl.a. håndballklubben Herulf og Moss Svømmeklubb. Tribunen i idrettshallen har en kapasitet på 1500 ståplasser eller 600 sitteplasser. Her finnes også instruktørrom, materialrom, møterom og seks garderober.

• Eksisterende svømmehall har svakheter i henhold til dagens krav til banebredde og sidearealer. Svømmehallens billett- og inngangssituasjon er bortgjemt, flere tekniske løsninger er utdatert og nåværende ønsker og krav om universell utforming er ikke ivaretatt. Det er besluttet at eksisterende svømmehall skal rehabiliteres og utvides, samt at utearealer oppgraderes.
bilde3bilde4Bildet: Dagens Mossehall i Nesparken.
bilde5
Bildet: Tenkt løsning ved nye Mossehallen. Illustrasjon: Arkitekturverket

Utvikling og gjennomføring:
Fase 1 skal ende ut i et forprosjekt, med tilhørende beskrivelser og tegninger, med en modenhetsgrad som gjør det egnet som underlag for totalentreprise med fastpris og fremdriftsforpliktelser. Forprosjektet skal ha tilstrekkelige funksjonsbeskrivelser og ev. detaljer til at totalentreprenøren kan kalkulere en fastpris og forplikte seg til en fremdrift og til at kommunen er sikret at ønskede funksjoner og ytelser vil bli levert til ønsket tid. Samspillsentreprenøren overtar ansvaret for det prosjekterte materialet (skisseprosjektet) ved kontraktsinngåelse med MKEiendom, og plikter å kvalitetssikre og videreutvikle dette innenfor fastlagte økonomiske rammer.

Fase 2, utførelsen av prosjektet, planlegges som en totalentreprise kontrakt 8407, basert på den fastpris man har kommet frem til i prosjektutviklingsfasen. Også i denne fasen skal det finne sted et aktivt samarbeid mellom partene. Nøkkelpersoner fra brukergruppen vil bli involvert i detaljprosjekteringsfasen.

Fakta:

  1. Tiltakshaver: Moss Kommunale Eiendom (MKEiendom)

  2. Arkitekt skisseprosjekt: Arkitekturverket

  3. Landskapsarkitekt skisseprosjekt: In situ
  4. RI Bygningsfysikk: Norconsult AS
  5. Tilbudsfrist: 1. juli 2022
  6. Verdi: 311 millioner kroner

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

Demo1