<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange
ukens prosjekt

Ønsker prekvalifisering av totalentreprenør

En ny ungdomsskole på Kvaløysletta skal bygges. Prosjektet omfatter nytt bygg og uteområde samt nødvendig opparbeiding av infrastruktur.

I denne konkurransen vil det bli valgt ut tre leverandører som vil få anledning til å konkurrere om byggingen av den nye ungdomsskolen. 

Utvelgelse

Det vil bli valgt ut tre leverandører på bakgrunn av utvelgelseskriteriene. Etter utvelgelsen vil leverandørene få 6 uker på seg for innlevering av første tilbud. Tilbudet som leveres skal inneholde komplett underlag, inkludert pristilbud og løsningsforslag. Løsningsforslagene evalueres så av en fagkompetent evalueringsgruppe som gir en individuell tilbakemelding til alle tilbydere. 

Etter alle tilbydere har fått individuell tilbakemelding, settes en ny frist på 3 uker for innlevering av revidert tilbud. Evalueringsgruppen evaluerer løsningsforslagene og vurderer hvorvidt en leverandør blir innstilt, eller om det er behov for en ny dialogrunde. 

Etter kontraktsinngåelsen vil det være en viktig samhandling og optimaliseringsfase som vil ende med et omforent forprosjekt.

Litt om prosjektet: 

 • Kvaløysletta ungdomsskole består nå av sammenbygde fløyer fra ulike perioder. Den eldste delen er fra 1958, så ble skolen utvidet med en ny klasseromsfløy, gymsal og basseng i 1968. Her er det blitt utført flere oppgraderinger og ombygginger og enkelte tilbygg, både på 80- og 90-tallet. 

 • Den nyeste fløyen ble påbygd omkring 1991. Total areal (BTA) er på ca. 6800 m2. Eksisterende Kvaløysletta skole og Sandessund skole skal driftes normalt under byggeperioden. Eiendommen 72/132 er i dag bebygget med ungdomsskole, barneskole og SFO-bygg. 

 • Eksisterende Kvaløysletta skole skal rives etter ferdigstilling av ny skole. Uteområdet ferdigstilles etter at rivearbeidet er ferdig. Den nye skolen skal ha plass til 630 elever, og vil få et areal på rundt 11000 m2. 

 • En ny hall skal på plass. Spilleflaten skal være dimensjonert for en normal håndballbane på 25x45 meter inkludert sikkerhetssoner. Hallen skal også kunne deles inn i tre deler med skillevegger mellom.

 • Varmeanlegget skal være vannbårent og fortrinnsvis tilknyttes fjernvarmenettet via fjernvarmeveksler i teknisk rom. Alle relevante energikilder (biobrensel, solcelleanlegg, varmepumpe, osv.) skal utredes og endelig valg skal begrunnes. 

 • Skolebygget utstyres med mekanisk ventilasjon hvor tilluft og avtrekk er i balanse. Tilførsel av luft utføres generelt etter omrøringsprinsippet. Det skal dermed ikke benyttes fortrengningsventilasjon i skolebygg. Ventilasjon av skolebygget skal fordeles på flere ventilasjonsaggregat for å sikre energieffektiv og rasjonell drift.  

 • Hele det foreslåtte planområdet er under marin grense og tidligere utførte grunnundersøkelser i området har påvist kvikkleire med 5 m mektighet. I tillegg er det funnet kvikkleire i strandsonen like i nærheten. På bakgrunn av dette er det risiko for at det er kvikkleire i området.

 • Kvaløysletta ungdomsskole skal BREEAM-NOR sertifiseres til ambisjonsnivå Very Good. Totalentreprenør innehar ansvar for komplett BREEAM- NOR sertifiseringen av prosjektet. Dette innebærer blant annet:
  • Komplett dokumentasjon som viser samsvar med kriterier i BREEAM- NOR-manualen v6.0 for nybygg.
  • Midlertidig sertifisering i løpet av prosjekteringsfasen
  • Endelig sertifisering ved ferdig bygg

Prislapp på hele prosjektet er foreløpig estimert til ca. 420 millioner kroner 

Det er bevilget cirka 4 millioner kroner til kunstnerisk utsmykning. Det antas at det vil bli en utsmykning inne i bygget og en i uterommet.

Det er planlagt at den nye skolen skal kunne tas i bruk fra august 2025. 

Fakta:

 1. Tiltakshaver: Tromsø kommune
 2. Søknadsfrist: 16. november 2022

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

Demo1