<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange
ukens prosjekt

Ønsker du å bygge E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen?

Nå lyses det ut hovedkontrakt i Kristiansand, og det dreier seg om bygging av ny firefelts E18/E39 over en lengde på cirka 1,4 km.

Den årlige døgntrafikken på dagens vei er på cirka 40 000 kjøretøyer. Det oppstår utfordringer med forsinkelser i rushtrafikken, både med trafikken til og fra ferjene og for trafikk på gjennomgående E18/E39. Videre er det også utfordringer med økt trafikk i byens gater. Entreprisen det her er snakk om, omfatter bygging av ny firefelts E18/E39 over en lengde på cirka 1,4 km med to nye planskilte kryss, et mot rv. 9 og Vestre Strandgate og et mot ferjeterminalen og ny Havnegate.

Interessante og utfordrende oppgaver

Dagens veier, jernbanespor og flere andre konstruksjoner skal rives, inkludert dagens E18 Vesterbrua fra 1980 (også kalt høybrua). Brua har en lengde på cirka 680 meter. Vesterveibrua (også kalt lavbrua) på lokalveinettet som krysser over jernbanen, rives også.

- Aktøren som får oppdraget vil få en interessant og utfordrende oppgave med bygging av et helt nytt trafikksystem midt i hjertet av Kristiansand sentrum med stor gjennomgangstrafikk langs E18/E39 og nærhet til både buss-, ferje- og togterminal, sier Jan Helge Egeland, prosjektleder i Statens vegvesen.

Hovedoppgavene består blant annet av bygging av flere konstruksjoner, vei og grøntanlegg, elektroinstallasjoner, utbygging av dagens ferjeterminal, trafikkteknisk utstyr samt vei- og jernbaneomlegginger. Utover dette er det som en opsjon tatt inn oppføring av nye billettkiosker og nytt tollbygg for Kristiansand havn hvor ferjeterminalen utbygges.

ny-kristiansandBildet:Dagens veier, jernbanespor og flere andre konstruksjoner skal rives, inkludert dagens E18 Vesterbrua fra 1980 (også kalt høybrua). Brua har en lengde på cirka 680 meter. Vesterveibrua (også kalt lavbrua) på lokalveinettet som krysser over jernbanen, rives også. Illustrasjon: Statens Vegvesen

Startprosjekt for fossilfrie anleggsplasser

Statens vegvesen har som mål å redusere sine klimagassutslipp med 50 % frem mot 2030 og prosjektet er et av fem startprosjekter i etaten for en fossilfri anleggsplass. Dette innebærer å begrense bruk av fossilt drivstoff på anleggsplassen gjennom å benytte utslippsfrie løsninger for anleggsdrift og transport slik at utslippet av klimagasser minskes. Kontraktsarbeidenes totale utslipp av klimagasser vektlegges ellers i tilbudsfasen ved tildeling av kontrakten og deretter i utførelsesfasen hvor det gis bonus for valg av løsninger som minsker utslipp av klimagasser, ut over det leverandøren har lagt inn i sitt tilbud.

Lyses ut som totalentreprise
Hovedkontrakten er en totalentreprise med forhandlinger hvor entreprenøren som velges får ansvaret for prosjektering og bygging av det nye veganlegget. Statens vegvesen vil innen oppstarten av arbeidene ha gjennomført åtte forberedende entrepriser for å tilrettelegge forholdene best mulig for hovedkontrakten. Kontraktsarbeidene som nå er lyst ut har et prisestimat i størrelsesorden 1,8 milliarder kroner.

Ferdigstillelse 2028
Første fase etter utlysning av kontrakten vil være en forhåndskvalifisering der tre tilbydere velges ut og får anledning til å delta i tilbudskonkurransen for oppdraget. Fristen for å melde sin interesse for deltakelse er satt til 30. juni. Tilbudsfasen med to forhandlingsrunder planlegges gjennomført fra og med høsten i år med en varighet på cirka 9 måneder slik at en kontrakt kan inngås sommeren 2023. Varighet av kontrakten vil bli tema i forhandlingene med leverandørene, men antas å bli cirka 5 år med en ferdigstillelse i 2028.

Statens vegvesen vil honorere tilbydere som ikke vinner frem i konkurransen med en økonomisk kompensasjon for kostnader forbundet med tilbudsgivingen. Med dette håper man å vekke interesse omkring deltakelse i tilbudskonkurransen.

Fakta:

  1. Tiltakshaver: Statens Vegvesen, Utbygging Sørøst 

  2. Byggeleder: Statens Vegvesen Region Sør

  3. Innbudt Generalentr: TT anlegg AS


  4. Innbudt Generalentr: AF gruppen Norge AS 
  5. Innbudt Generalentr: Holbæk Anlegg AS

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

Demo1