<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange
ukens prosjekt

Etterlengtet oppgradering av avgjørende transportåre

Grefsenveien skal oppgraderes med tosidig, opphøyd sykkelfelt, bredere fortau og ny overvannsløsning. Den etterlengtede oppgraderingen har forventet anleggsstart våren 2023.

Veien er en avgjørende transportåre for svært mange mennesker på strekningen fra Storo til Kjelsås, for både trikk, syklende, gående og kjørende.

Samtidig er den en flomvei for overflatevann og uttrykningstrasé for nødetatene. Bymiljøetaten planlegger gjennomføring av anbudsbefaring høsten 2022, men åpner allerede nå opp henvendelser fra interesserte.

Prosjektet innebærer en anleggslengde på 1800 meter, etablering av 1 kilometer nytt sykkelanlegg, breddeutvidelse av fortau og innsnevring av veikryss. I tråd med krav om overvannsstrategien for Oslo er det også planlagt etablering av nytt overvannsnett i store deler av strekningen, som inkluderer fordrøyningsmagasin og 8 regnbed.

vei2Bildet: Som del av overvannshåndteringen skal det etableres flere regnbed på strekningen. Regnbedene absorberer store mengder regnvann og plantene utnytter vannet til eget bruk.
Illustrasjon: Norconsult

Grefsenveien skal være åpen for syklende, gående, trikk, privatbiler og anleggstrafikk i hele anleggsperioden.

Fakta:

  1. Anleggsperiode: Vår 23 – høst 24
  2. Kunngjøring av tilbudskonkurranse: høst 22
  3. Entrepriseform: NS 8405

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

Demo1