<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange
ukens prosjekt

Baner vei for moderne kollektivknutepunkt

Med Nye Trondheim S ønsker Bane NOR Eiendom å skape en levende bydel som knytter fjorden sammen med Midtbyen og østre bydeler.

– Når det nye terminalbygget står ferdig i 2025, blir det Norges mest moderne kollektivknutepunkt. Her kommer i tillegg ny bussterminal, nye boliger og næringsareal med butikker og attraktive kontorplasser, sier prosjektsjef Arne Hognestad i Bane NOR Eiendom i en pressemelding.

Nye Trondheim S gir en sømløs reise med tog, buss og båt. Gangbrua Sjøgangen forbinder stasjonsområdet direkte med Trondheim hurtigbåtkai på Brattørkaia. Det nye knutepunktet vil omfatte nytt terminalbygg, ny bussterminal, ny parkeringskjeller, 200 nye boliger og 20.000 kvadratmeter næringsareal med butikker og attraktive kontorplasser med utsikt over byen og fjorden.

Illustrasjonsbilde fra Trondheim flyplassBildet: Interiør fra det nye planlagte terminalbygget. Illustrasjon: Arkitema

Grønn byutvikling

Nye Trondheim S vil øke tilgjengeligheten for gående og syklende, og det legges opp til 600 nye sykkelstativ over og under bakken. – Nye Trondheim S er et grønt byutviklingsprosjekt, sier Arne Hognestad.

Prosjektet bidrar til at flere kan jobbe og bo i sentrum, og tilbudet av parkering, handel og service blir større. Gryta P-kjeller står klar allerede høsten 2022. Samtidig er nytt gate- og trafikkmønster fra Jernbanebrua til Brattørbrua etablert i tråd med vedtatt reguleringsplan. Den nye parkeringskjelleren på 5 500 kvadratmeter er en del av Nye Trondheim S, og flytter 200 parkeringsplasser fra gateplan ned under bakken. Det bidrar til mindre biltrafikk i sentrum.

Gatene rustes opp, og det kommer butikker og andre publikumsrettede funksjoner med inngang fra gateplan. Kollektivknutepunktet styrkes og utvikles for å imøtekomme framtidas transportbehov. Over 6000 reisende benytter knutepunktet daglig, og gjennom det grønne skiftet er det ventet at kollektivtrafikken vil øke vesentlig i årene som kommer.

Illustrasjonsfoto fra Trondheim flyplassBildet: I tillegg til stasjonsdelen rommer de øverste etasjene omfattende kontorarealer til kommunale arbeidsplasser og brukerrettede offentlige tjenester. Illustrasjon: Arkitema

Bygging uten togstans

Togene kommer og går mens det bygges, og den øvrige kollektivtransporten fortsetter også som før.

– Det er ikke til å unngå at anleggsarbeidet vil gi perioder med støy, redusert framkommelighet og endrede kjøremønstre. Vi skal holde trafikanter og naboer oppdatert på hva som skjer i anleggsperioden. De skal ha en trygg og forutsigbar hverdag, sier Hognestad.

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge og er en av Norges største eiendomsaktører med mange utviklingsprosjekt ved knutepunkt i norske byer og tettsteder.

– Sterk satsing på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement gjør Bane NOR Eiendom til en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge, sier Hognestad.

- Tre er gjennomgangsmatrialet i den bærende konstruksjonen og i interiøret, noe som resulterer i et imøtekommende prosjekt med et lavt CO2-avtrykk. I tillegg til at fasaden utføres i tre, integreres solpaneler for å understøtte prosjektets ambisiøse bærekraftsmålsetting om BREEAM Excellent-sertifisering. Vi har lagt inn moderne veifinning ved at brede hovedakser i mørke fargenyanser forbinder den viktigste passasjerstrømmen i alle etasjer med sentralt plasserte heiser, trapper og rulletrapper. Langs hovedaksene ligger kaféer, kiosker og servicefunksjoner, skriver arkitektkontoret Arkitema om den nye sentralstasjonen.

Illustrasjonsfoto av en blokkIllustrasjon: Arkitema

 

Bakgrunn:

Trondheim Stasjonssenter AS ble stiftet 13.6.2013. Eiere er Trondheim bussterminal AS, som igjen eies av Trøndelag fylkeskommune, med 40 %, Bane NOR Eiendom med 40 % og Trondheim kommune med 20 %. Selskapet har som formål å utvikle området, og da blant annet utarbeide ny reguleringsplan. Forslag til ny reguleringsplan omfatter den delen av Trondheim S som ligger øst for Sjøgangen og trafikkområdet mellom stasjonsområdet og kanalen. Gjeldende reguleringsplan er fra 2008 og omfatter et større område med Brattørkaia, Sjøgangen og stasjonsområdet.

Hensikten med planen:

Hensikten med planen er å gi byen et nytt og attraktivt kollektivknutepunkt. Det legges til rette for ny terminal for jernbane, hurtigbåt og buss. Utviklingen av Trondheim S skal i tillegg bidra til god sentrumsutvikling. Planen skal bidra til at flere kan arbeide og bo i sentrum, og gi et supplerende tilbud av handel og tjenesteyting til Midtbyen.

I planarbeidet har det vært et mål å utvikle eiendommen slik at det legges til rette for en levende bydel og en mer urban situasjon, med opprustet gate og publikumsrettede funksjoner langs sørfasadene på de nye byggene. Områdene langs Kanalen er attraktive for rekreasjon, og det skal legges til rette for at solveggen mot kanalen brukes mer.

 

  1. Tiltakshaver:  Bane NOR SF Trondheim
  2. Byggestart: 2022
  3. Ferdigstillelse: 2025
  4. Konkurransegrunnlag: Advansia AS Avd Trondheim
  5. Arkitekt: Arkitema
  6. RI Reguleringsplan: Asplan Viak AS
  7. Budsjett: Ca 300 millioner, hvorav 200 millioner fra Miljøpakke

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

Bestill en gratis demo