<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggefakta NO

Byggestartsindeksen_transp


 

Dobling av markedet på 3 år
Bygg og anleggsmarkedet har løfte skikkelig under pandemien

Byggfaktas nye byggestartsindikator viser at byggestartene for både boligprosjekter og andre byggeprosjekter akselererte kraftig under og etter pandemien. På tre år, mellom desember 2018 og oktober 2021, har indikatoren for byggestart økt med 100 prosent for totalen. Indikatoren gir et klart signal om at byggingstakten fortsatt øker.

Byggfakta indeksen

Byggfakta landserer en ny månedlig byggestartsindikator som viser hvordan igangsetting av prosjektmarkedet ser ut og utvikler seg. Indikatoren er produsert gjennom en behandling av data fra Byggfaktas byggeprosjektdatabase og er basert på de estimerte byggekostnadene for de prosjektene Byggfakta registrerer med byggestart. Ved å produsere indikatorene og publisere dem med et kort tidsforsinkelse, gir de et tidlig bilde av konstruksjonssyklusen som ikke kan sees i offentlige data før mange måneder senere.

Den Norske Byggestartsindikatoren, som inkluderer byggestart for alle byggeprosjekter i Byggfakta sin database steg med 6,1 prosent i september, sammenlignet med forrige måneds nedgang på 3,7 prosent. Sammenlignet med samme måned i fjor var årstallet 38,4 prosent, en oppgang sammenlignet med 33,3 prosent i august.

Rask stigende boligbygging
Byggestarts indikatoren for boliger viser at boligbygging har vært en pådriver i den oppadgående byggeboomen. Imidlertid er det usikkerhet knyttet til videre utvikling, da usikker rente kan dempe boligsalget noe. Det er fremdeles mange prosjekter som utsettes.

Bolig     Bolik kompleks

 

Prosjekttyper

Siden Byggestarts indikatoren tar for seg utviklingen innen alle kategorier, vil vi komme tilbake med ytterligere tolkning av tall i Byggfakta fremover.

Inndelingen i indikatoren i forhold til prosjekttyper er slik Bolig, Boligkompleks, Diverse, Fritidsbygg- og anlegg, Grunnarbeider, Helsevesen, Hotell/restaurant, Industri, Kontor/forretning, Kraftforsyning, Samferdsel, Samlingslokaler, Skoler og Vei/vann/avløp. Alle kategoriene ligger tilgjengelig på våre nettsider.

Geografi

Mange av våre kunder og lesere synes det er spennende å se hvordan den geografiske utviklingen er rundt i Norge. Alle 11 fylker er omhandlet i indikatoren. Det er viken som er klart største byggefylke og har størst igangsetting.

 

viken nordland innlandet

Størst vekst i igangsettinger siste år finner vi imidlertid i Innlandet som har en vekst i igangsetting på 86,3 prosent fulgt av Nordland på 83,7 prosent. Ioversikten er det kun Agder som har hatt nedgang siste år. Gledelig for dem er det da at igangsettingstallene for sistemåned ser lovende ut.

Byggestartsindikatoren er som sagt utarbeidet fra informasjoner i Byggfakta sin prosjektdatabase.

Indikatoren vil bli oppdatert månedlig og vi vil i perioden forsøke å peke på noen av funnene som kommer frem i denne type oppstilling. Spørsmål knyttet til indikatoren kan rettes til Byggfakta AS, Pål Engeseth, COO, ple@byggfakta.no mob. +47 958 49 711.

 

Fordyp deg mer i grafer og tabeller

Last ned den siste konstruksjonsstartindikatoren som en rå datafil (Excel) ved å fylle ut skjemaet ved siden av.

Om Byggestartsindeksen

Byggestartsindikatoren produseres hver måned av Byggfakta og er basert på en behandling av data fra landets største byggeprosjektdatabase. Takket være omfattende overvåking av prosjektmarkedet og oppdateringer fra en pågående markedsundersøkelse, kan unik statistikk produseres.

Konstruksjonsstartindikatoren er ment å være en fremtidsrettet og tidlig indikator på byggesyklusen og boligbyggingen. Statistikken skal være enkel og lett å tolke. Gjeldende tall blir ofte publisert og med kort etterslep. Indikatoren har en høy samvariasjon med offentlig produsert byggestatistikk.

Publicering
Indeksen publiseres offentlig den tredje tirsdagen i måneden, kl 07.00. På forespørsel kan media motta en pressemelding en dag i forveien mot embargoen. De sist publiserte indeksene kan lastes ned på www.byggfakta.no/byggstartsindikatorn.

Definitioner:

Byggestart
Et prosjekt er inkludert i konstruksjonsstartindikatoren hvis det gjelder nybygg og har en estimert byggekostnad på minst 1 million NOK, minst en entreprenør er anskaffet og byggestartmåneden har skjedd.

Nybygging
Prosjekter der andelen av byggekostnader knyttet til nybygg er større enn delen knyttet til renovering, vedlikehold, ombygging og tilbygg er klassifisert som nybygg.

Bygninger
Boliger består av bygårder og gruppebygde eneboliger (inkl. Eldreboliger). Andre bygninger består av næringer, lagre, kontorbygg, forretningslokaler, hoteller og restauranter samt fellesskapseiendommer. Konstruksjon som er klassifisert som et anlegg er ekskludert fra beregningene.

Anslått byggekostnad
Viser til total produksjonskostnad eksklusiv byggherrens kostnader ved grunnerverv og merverdiavgift. Anslaget er basert på tilgjengelig informasjon for prosjektet og kan endres underveis i prosjektet.

Beregning
De anslåtte byggekostnadene for prosjektene som anses å ha startet byggingen i løpet av hver måned, konverteres til en indeks fra januar 2011, som deretter justeres for å eliminere variasjon på grunn av kalendereffekter, sesongmønstre og andre faktorer som skaper kortsiktige svingninger . X-13-ARIMA-SEATS brukes til kalenderkorreksjon, sesongjustering og trendestimering. Programmet ble utviklet av US Census Bureau.


Dekning
Sammenlignet med den offisielle statistikken publisert av SSB, har våre data en estimert dekningsgrad på omtrent 80 prosent for nybygde bygårder og omtrent 30 prosent for nybygde enfamiliehus (enfamiliehus som skal bebygges av utbyggeren selv er ikke inkludert i Byggfaktas undersøkelser. høy). Dekningsgraden for annen nybygg er estimert til å være mellom 50 og 90 prosent, avhengig av eiendomstype.

Kilder til feil
Ved klassifisering av prosjekter som inneholder forskjellige typer bygninger (f.eks. Boliger og kontorer) eller forskjellige konstruksjonstyper (f.eks. Nybygg og renovering), er hele prosjektkostnaden inkludert i hovedkategorien (kategorien der den største kostnaden vurderes å være) . Dette betyr at visse prosjektkostnader blir overvurdert mens visse prosjektkostnader er utelatt i beregningene. Feilvurderinger ved kategorisering av prosjekter med hensyn til kategori (bygningstype og konstruksjonstype), ved estimering av byggekostnader og ved vurdering av dato for byggestart kan også forekomme.

Revisjoner
Tidsseriene blir revidert hver måned som følge av reviderte inngangsdata (nyregistrerte prosjekter som allerede har startet byggingen kan ha blitt lagt til, revisjoner av klassifisering, startdato og byggekostnader kan ha blitt gjort) og nye sesongjusteringer. Revisjonene forventes å være ganske små fra måned til måned, men kan være betydelige over lengre perioder.

Inngående informasjon
Byggfakta gir også indikatorer fordelt på geografiske områder, forskjellige konstruksjonstyper og forskjellige kategorier av bygninger og anlegg. Indekser kan også produseres for designstart, som er tidligere i byggeprosessen og derfor gir enda tidligere økonomiske signaler enn konstruksjonsstartindikatoren.

For mer informasjon om mulighetene og kostnadene for å produsere spesialdesignede indekser, kontakt: Pål Engstedt, COO, Byggfakta, +47 958 49 711., ple@byggfakta.no

Ansvar og formidling

I utviklingen og analysen av konstruksjonsstartindikatoren har Byggfakta brukt pålitelige kilder og beregningsmetoder. Byggfakta kan imidlertid ikke garantere nøyaktigheten eller fullstendigheten av analysene, og påtar seg ikke noe ansvar for nøyaktigheten eller fullstendigheten av innholdet, tallene, behandlingen, kommentarene eller annen informasjon. Materialet er produsert for informasjonsformål. Verken Byggfakta eller dets ansatte skal være ansvarlig for tap eller skade, direkte eller indirekte, på grunn av feil eller mangler i dette materialet.

Distribuer og bruk dette materialet og indeksene våre, men oppgi alltid kilden. Bruk for kommersielle formål krever imidlertid vår uttrykkelige tillatelse.