Planlegger massedeponi av stein

 
Planlegger massedeponi av steinStore mengder tunnelstein skal fylles ut her ved Sundvollen. (Foto: Kjell Wold).
Statens vegvesen planlegger massedeponi av 9,8 millioner kubikkmeter stein fra Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16.

Fellesprosjektet (FRE16) skal bygge firefelts E16 fra Høgkastet sør for Sundvollen til Hønefoss og dobbeltsporet Ringeriksbane fra Sandvika til Hønefoss, som er en del av InterCity-satsingen til Bane NOR. Vegevesent hevder de har foretatt en grundig miljøkartlegging av området og prosjektet.

Mange og lange tunneler

Det er planlagt flere lange tunneler langs strekningen, blant annet en 23 kilometer lang jernbanetunnel fra Jong ved Sandvika til Sundvollen. I tillegg kommer tre tunneler for bane og veg vest for Sundvollen. Det betyr at prosjektet må håndtere store mengder steinmasser.

 FoU-prosjektet «Kortreist stein» jobber også med samme tema -utnyttelse av steinmasser. FRE16-prosjektet trekker i noen grad veksler på kunnskapen og kompetansen som FoU-prosjektet jobber med.

 - Vi har kartlagt de nesten 10 millioner kubikkmeter masser som tas ut fra alle tunneler og skjæringer, forteller Ragnar Skagen i en pressemelding fra Statens vegvesen. Han er rådgiver for ytre miljø i Fellesprosjektet.

Han mener det er en nyvinning med en så grundig vurdering av bergarter, kvalitet, mellomlagring, knusing, gjenbruk og transport av masser fra anlegget så tidlig i planfasen. Ved andre store samferdselsanlegg har en ofte prøvd å gjøre det beste ut av situasjonen i etterkant av en planprosess og i liten grad tatt hensyn til utnyttelse av steinressursene.

Bedre kartlegging tidlig

–Det nye er at vi har gjennomført en planprosess hvor vi har tatt dette hensynet med oss mye tidligere i prosessen enn vanlig. Vi har undersøkt grundig hvilke kvaliteter av stein vi kan forvente å få – og i hvilke mengder. Dette gir oss et bedre bilde av hvordan det er mulig å bruke og utnytte steinmassen best mulig. Det knytter vi opp mot planlagt framdrift i prosjektet og hvor grensene mellom entreprisene går, forteller Skagen videre i meldingen.

Store mengder

De totale mengder stein som er beregnet fra de planlagte tunnelene og skjæringene blir anslått til om lag 9.800.000 kubikkmeter stein.

Av dette regner Fellesprosjektet å kunne bruke om lag 3,6 millioner kubikkmeter til fyllinger i traseen for veg og bane. 2,2 millioner kubikkmeter anslås som kvalitetsmasser (knust og siktet). Det vurderes muligheter for å bruke ytterligere 0,8 millioner kubikkmeter som tilslag til betong.

Masser av varierende kvalitet

Geologien mellom Jong(Sandvika) og Sundvollen er nå kartlagt. Berget består av i alt fire hovedtyper stein hvorav en har høykvalitet, to har middels kvalitet og en har dårlig kvalitet.

I dette kartleggingsarbeidet som er utført av NGI i samarbeid med Bane NOR og Statens vegvesen er det gjort et titalls kjerneboringer langs traseen.

Den steinen som er minst egnet til videreforedling men meget godt egnet til fyllinger befinner seg i første del av tunnelen fra Sandvika og nordover – og nærmest Sundvollen. God kartlegging av massenes kvalitet og omfang er viktig for logistikken i anleggsfasen ved transport, lagring og mellomlagring.

Forholdet til miljøet i og rundt kjempedeponiet sør for Sollihgøgda blir også viktig å håndtere i anleggsfasen.

 Spesielt viktig blir det hvordan prosjektet tar hånd om alt vannet i området fra vann, tjern, bekker og vassdrag.

 - Vi vet det er mye vann i området. Det blir en utfordring både for massedeponiet på Avtjerna og drivingen av de lange tunnelene. Det skal vi klare på en god måte, sier Ragnar Skagen.

SVV har ansvar for regelverk og krav for norsk vegbygging gjennom vår håndbok-vegnormal N200.

 - I de senere år med sterkt fokus på miljø er det viktig for oss å se på en mere optimalisering av bruk av de lokale materialene som produseres på et veganlegg. Det er både samfunns- og miljømessig viktig for fremtidig vegbygging. For fremtidig regelverk er det derfor også viktig at vi deltar aktivt i dette arbeidet, sier Nils Sigurd Uthus i Statens vegvesen i meldingen.

Fellesprosjektet har besluttet å etablere eget massemottak/massesenter på Avtjerna. Her vil nesten all steinforedling og mellomlagring skje, pluss mottak av masser til permanent deponi. Området tilrettelegges som fremtidig ressursbank for steinmasser, som etter anleggsslutt overtas og administreres av Bærum kommune.

Dagens krav til steinmaterialer i bane- og vegoppbygninger krever stein og pukk uten finstoff. Det er en utfordring i Norge i dag en utfordring med store volum finstoff som ikke kan brukes til produksjon. Ved knusing og sikting av stein fra tunnelmasser må en beregne vel 25% finstoff som ikke kan brukes til veg- og baneoppbygging.

Fellesprosjektet vil arbeide aktivt med å redusere restlageret av denne massen i tett samarbeid med fagmiljøene innen betongproduksjon, skriver SVV.

Målet er å bruke denne massen, framfor natursand, som en ressurs som kan brukes i størst mulig grad. Prosjektet ser for seg en teknologi hvor massen vaskes for å skille ut den uønskede delen av finstoffet.

For denne massetypen vil en anta at en bare sitter igjen med ca. 10 prosent av finstoffet. For dette stoffet er det teknologisk utvikling i markedet for alternativ bruk. Lykkes dette kan en løse et samfunnsproblem med store finstofflager fra norsk steinproduksjon.

Fellesprosjektet ønsker ved en slik beslutning å stimulere alle ledd i leverandørmarkedet til miljørettet faglig utvikling. Målet er å gi utnyttelse av alle former for masser en sentral rolle i prosjektet. På grunn av prosjektets store volum av steinmasser, ønsker vi å utfordre næringen på kompetanse og miljørettede forbedringer.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Siste papirutgave

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår