Landbrukskvartalet blir forbildeprosjekt

 
Landbrukskvartalet blir forbildeprosjekt
Bilfritt byliv og dyrking i høyden. 0-energi og smart-by. Innovativ bevaring og urbant tre-byggeri. Landbrukskvartalet blir nytt forbildeprosjekt i FutureBuilt.

Landbrukskvartalet skal vise hvordan et bilfritt byliv er både attraktivt og mulig, gjennom gode byrom og høy bokvalitet, god funksjonsblanding og lokale servicetilbud, minimalt med bilparkering kombinert med høykvalitets sykkelfasiliteter og tilrettelegging for fotgjengere, tilbud om deleordninger for sykkel og bil m.m.

Smarte energiløsninger på områdenivå
Landbrukskvartalet skal demonstrere smarte og klimavennlige energiløsninger på områdenivå. Det skal etableres et mikrogrid for energi som muliggjør både utveksling av energi mellom bygninger og funksjoner, god utnyttelse av overskuddsvarme og egenprodusert lokal fornybar energi innenfor området (bl.a. solenergi), samt effektutjevning ved lagring av energi. Mest mulig av energien som området trenger skal hentes fra lokale kilder hvor både nær-nullenergibygg og eventuelt plusshus integreres i det lokale mikronettet.

Bruk av tre- og biomassebaserte bygningsmaterialer
Landbrukskvartalet skal bli et utstillingsvindu for hva landbruket kan bidra med i det grønne skiftet ved at landbruket selv kan være hovedleverandør av fornybare råstoff og byggematerialer. Landbrukskvartalet skal demonstrere hvordan klimagassutslippet fra byggsektoren kan reduseres vesentlig gjennom bruk av tre- og biomassebaserte byggematerialer.

Innovativ bevaring
Bevaringsstrategien for Landbrukskvartalet tar utgangspunkt i den historiske flyten av meieriprodukter inn og ut av det tidligere meierianlegget, men omfatter også oppgradering og transformasjon av bevaringsverdige bygninger. Landbrukskvartalet skal demonstrere innovative og klimavennlige løsninger for rehabilitering av bevaringsverdige bygg hvor nye og gamle bygg i området ses i sammenheng for å optimalisere energibruk og energiflyt.

Drivhus på tak
Beplantning og grøntanlegg skal stå sentralt i Landbrukskvartalets identitet. Beplanting skal brukes til matproduksjon i tilknytning til kvartalets virksomheter og til forskjønning. Det skal etterstrebes å prøve ut drivhus på tak i tilknytning til en eller flere av kvartalets virksomheter.

Med støtte fra ENOVA blir Landbrukskvartalet også det første hele by-kvartalet i FutureBuilt og et forbildekvartal på klimavennlig byutvikling.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Nytt om navn

Vis alle

  

Bygg Reis Deg 2017

Vis alle

  

Prosjektnyheter

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle